Algemene voorwaarden, privacy policy, legal, disclaimer

Algemene voorwaarden

Exertis GO Connect, GO Telecom BV en GO Telecom BVBA zijn merknamen, handelsnamen, gebruiksnamen en websites welke allen in beheer zijn van GO Telecom BV. GO Telecom BV is de juridische eigenaar van deze domeinen en handelsnamen waarvoor integraal geldt: Corporate Governance

Site(s)

Deze site is eigendom van Exertis GO Connect en wordt in eigen beheer onderhouden. Exertis GO Connect streeft er naar zo duidelijk en correct mogelijk de informatie te verstrekken van de producten en leveranciers waarmee het is verbonden. Afbeeldingen van producten kunnen afwijken van de werkelijkheid. Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Typefouten alsmede prijswijzigingen uitdrukkelijk voorbehouden. Het wordt op prijs gesteld als u vermeende fouten of onjuistheden vermeldt via marketing@exertisgoconnect.nl.

Intellectueel Eigendom (I)

Afbeeldingen op deze publieke Internetpagina zijn vrij van rechten, het is toegestaan om afbeeldingen op deze site te gebruiken op andere Internet sites, zowel voor privé als commercieel gebruik. Teksten en bijbehorende afbeeldingen zijn geschikt voor gebruik door derden. Nimmer is Exertis GO Connect aansprakelijk voor het foutief gebruik van teksten en afbeeldingen. Gebruiken van afbeeldingen en teksten van de Exertis GO Connect site(s) is toegestaan zolang auteursrechten gerespecteerd worden, onjuiste vermelding van de bron is niet toegestaan. M.a.w. is het overnemen van een tekst toegestaan zolang men niet de indruk wekt zelf deze tekst geschreven te hebben, bijvoorbeeld door een eigen naam onder een door Exertis GO Connect gepubliceerd artikel te zetten. In bepaalde gevallen kan gevraagd worden om expliciete bronvermelding.
 

Intellectueel Eigendom (II)

Gebruik van logo's van fabrikanten is onderworpen aan zogeheten 'corporate identity' richtlijnen. Het juiste gebruik van de logo's van fabrikanten is een verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf. Door logo's te gebruiken van de fabrikanten waar Exertis GO Connect mee is verbonden, verklaart de gebruiker zich rechtstreeks akkoord met de richtlijnen die de betreffende fabrikant hier op na houdt. Exertis GO Connect intervenieert niet en kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor disputen tussen fabrikant en gebruiker van de logo's. Het aanwenden en toekennen van eigen labels is nimmer toegestaan. Bijvoorbeeld: het gebruiken van het Plantronics logo met een daaraan gekoppelde tekst zoals 'Erkend Business Partner' is expliciet niet toegestaan. Gebruik van logo's met erkenningen, status of andere verworvenheden is enkel toegestaan na schriftelijke overeenkomst met GO Telecom BV of de leverancier. Het gebruik van het Exertis GO Connect logo zonder voorafgaande toestemming is in ieder geval verboden.
 

Verantwoordelijkheid als importeur

Als officieel importeur behartigt Exertis GO Connect de belangen van de leveranciers waarmee het is verbonden. Dit geldt voor een juiste handhaving van copyrights, huisstijl, communicatie (op websites, brochures, prijslijsten), prijsbeleid, prijslijsten, offertes en andere verstrekking van informatie over producten en diensten. Bij onjuist gebruik van intellectuele eigendommen en onjuiste toepassing van de hiervoor genoemde zaken is het aan Exertis GO Connect om hiertegen in verweer te gaan. Exertis GO Connect streeft ernaar om conform voorschriften van leveranciers en fabrikanten de producten te vermarkten en zal primair deze functie bekleden en respecteren.
 

Garantieafhandeling

Exertis GO Connect hanteert de standaard garantievoorwarden zoals bepaald door de fabrikant en immer conform Europese wetgeving. Daarnaast biedt Exertis GO Connect op diverse producten additionele service- en garantiediensten. Overige informatie met betrekking tot garantie wordt vermeld in de algemene voorwaarden, onderaan deze pagina te downloaden (FHI).
 

Juistheid informatie

Mocht u onjuistheden aantreffen, onduidelijkheden tegenkomen of andere vragen of opmerkingen hebben die betrekking hebben op deze site, de inhoud of het gebruik daarvan, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met marketing@exertisgoconnect.nl.

Prijsinformatie

Alle door Exertis GO Connect verstrekte prijsinformatie betreft een verkoopprijs exclusief wettelijke BTW. Tenzij anders vermeld is een genoemde prijs, actieprijs of aanbieding gemeld in EURO exclusief de belasting op de toegevoegde waarde.
 

Privacy Policy

Exertis GO Connect behandelt de gegevens die via deze site ingewonnen worden strikt vertrouwelijk en conform de anti-spam wetgevingen. Er geschiedt geen of openbaring van de verkregen gegevens. Conform de geldende regels maakt Exertis GO Connect gebruik van opt-in regelingen met betrekking tot het verzenden van nieuwsbrieven en productaanbiedingen. Resellers van Exertis GO Connect dienen het juiste e-mail adres te verstrekken voor de periodieke ontvangst van de GO NEWS nieuwsberichten en verklaren zich akkoord met de verstrekking van minimaal één juist adres, steeds conform de anti-spamwetgeving van 1 oktober 2009. Klachten over foutieve bezorging van e-mail of post: het kan voorkomen dat u per abuis e-mail of post van Exertis GO Connect ontvangt. Exertis GO Connect hanteert een strikt beleid met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens en neemt klachten hierover ernstig op. Gelieve uw beklag of opmerking te richten aan marketing@exertisgoconnect.nl.

Legal Disclaimer

Al het mogelijke is gedaan om de nauwkeurigheid van de in deze website opgenomen informatie te garanderen. Exertis GO Connect geeft geen garantie, impliciet noch expliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie, met inbegrip van prijs, productinformatie en productspecificaties. Exertis GO Connect en zijn leveranciers zijn niet aansprakelijk voor incidentele, gevolg- of speciale schade die het gevolg is van of voortvloeit uit elektronische transmissie of de nauwkeurigheid van de informatie die hierin is opgenomen, zelfs indien Exertis GO Connect op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid dat zodanige schade zal ontstaan. Op alle aanbiedingen, leveringen en diensten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.
 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE TECHNOLOGIEBRANCHES FHI

De Federatie van Technologiebranches is de koepelorganisatie voor alle bedrijven in Nederland die zich bezighouden met het aanbieden en toepassen van technologie in de industrie en de gezondheidszorg. Deze bedrijven zijn bij FHI
ingedeeld in vier branches:
- Industriële Automatisering (IA)
- Industriële Elektronica (IE)
- Laboratorium Technologie (LT)
- Medische Technologie (MT)

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door GO Telecom BV geleverde aanbiedingen, diensten en goederen. De algemene leveringsvoorwaarden en deze pagina maken onlosmakelijk deel uit van de algemene voorwaarden van GO Telecom BV, de nieuwsbrieven, aanbiedingen en internetsite(s).

Verder geldt:
- Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud
- Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten
- Exertis GO Connect levert uitsluitend aan resellers

Deel deze pagina:  
Google+